Στοιχεία Επικοινωνίας

Το ΦΠΑ για το κόστος του έργου έιναι 24%

Το ΦΠΑ για το κόστος της ενέργειας 13%

Περίοδος Τιμολόγησης
Κάθε μήνας είναι μια περίοδος
Κατανάλωση (kWh)
Παραγωγή (kWh)

Η προτεινόμενη ισχύς είναι: kW

Οικονομικά Δεδομένα

Το εκτιμώμενο κόστος είναι:

Τα ίδια κεφάλαια είναι:

Το ποσό του δανείου είναι:

Λοιπά Δεδομένα
Κόστος Ενέργειας
Πληροφορίες για το Net Metering
Υλοποιημένα έργα Net Metering