Η σελίδα φορτώνει...

Menu

Φωτοβολταϊκά net metering με επιδότηση έως 50% από το ΕΣΠΑ

ΑρχικήΔιαβάστεnet meteringΦωτοβολταϊκά net metering με επιδότηση έως 50% από το ΕΣΠΑ
ΑρχικήΔιαβάστεnet meteringΦωτοβολταϊκά net metering με επιδότηση έως 50% από το ΕΣΠΑ
Φωτοβολταϊκά net metering με επιδότηση έως 50% από το ΕΣΠΑ

Φωτοβολταϊκά net metering με επιδότηση έως 50% από το ΕΣΠΑ Featured

posted in net metering by GV

Επιδότηση μέσω ΕΣΠΑ για την προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων Net Metering με ή χωρίς αποθήκευση σε επιχειρήσεις

Δημοσιεύτηκαν οι δράσεις «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ» και «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ.
 
Και στις δυο δράσεις περιλαμβάνεται η προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων Net Metering έως 10 kW, με ή χωρίς μπαταρίες, τα οποία μάλιστα, υπό προϋποθέσεις, μπορούν να αυξήσουν κατά 10% την επιδότηση της επιχείρησης. Συγκεκριμένα, οι Μικρές, Πολύ Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις δικαιούνται Πρόσθετο ποσοστό Δημόσιας Επιχορήγησης (10%) με υλοποίηση δαπανών «Πράσινης Μετάβασης» (GREEN) τουλάχιστον 20% του συνολικού επιλέξιμου Προϋπολογισμού.
Ενδεικτικά, το κόστος για ένα φωτοβολταϊκό έργο Net Metering ισχύος 10 kW είναι της τάξης των 12.500 € + ΦΠΑ και το κόστος της αποθήκευσης για 10 kWh είναι 8.000 € + ΦΠΑ.
 
Το ετήσιο αναμενόμενο όφελος από ένα έργο 10 kW είναι περίπου ίσο με 2.500 € + ΦΠΑ λαμβάνοντας υπόψη τιμή ηλεκτρικής ενέργειας 0.15 € / kWh + ΦΠΑ με αποτέλεσμα το κόστος του έργου (χωρίς αποθήκευση) να αποσβένεται σε περίπου 5 έτη.
Σύμφωνα με τον οδηγό και των δυο προγραμμάτων καλύπτεται ο Εξοπλισμός για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών και συστημάτων αποθήκευσης για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και κάλυψη των ιδίων αναγκών (αυτοπαραγωγή).
Επιλέξιμες δαπάνες για προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών και συστημάτων αποθήκευσης για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και κάλυψη των ιδίων αναγκών (αυτοπαραγωγή).
Ενδεικτικά αναφέρονται:
 • Προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού εγκατεστημένης ισχύος έως 10kW
 • Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος αποθήκευσης ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς, με κατ’ ελάχιστο ωφέλιμη χωρητικότητα ίση με την ισχύ του σταθμού για μία ώρα.
 • Εγκατάσταση μονάδων φόρτισης ηλεκτροκίνητων μηχανημάτων.
 • Έξυπνοι μετρητές ενέργειας και τηλεμετρία (smart metering)
Οι ανωτέρω ενέργειες είναι επιλέξιμες υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
 • Για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού με σύστημα αποθήκευσης , απαιτείται:
  • να εξασφαλιστούν, εφόσον απαιτούνται, οι κατάλληλες αδειοδοτήσεις τόσο για την υλοποίηση όσο και για τη λειτουργία του φωτοβολταϊκού σταθμού και του συστήματος αποθήκευσης
  • Η εγκατεστημένη ισχύς παραγωγής του φωτοβολταϊκού σταθμού δεν μπορεί να υπερβαίνει το άθροισμα των ηλεκτρικών καταναλώσεων της επιχείρησης, όπως αυτό προκύπτει από την ηλεκτρομηχανολογική μελέτη της εγκατάστασης στην οποία
   εγκαθίσταται ο υπό ένταξη φωτοβολταϊκός σταθμός, από την άδεια λειτουργίας της επιχείρησης, ή/και από βεβαίωση και λοιπά κατάλληλα στοιχεία τεκμηρίωσης από αρμόδιο προς τούτο πρόσωπο/φορέα, και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει
   τα 10kW.
  • H ωφέλιμη χωρητικότητα του συστήματος αποθήκευσης πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστο ίση με την ισχύ του σταθμού για μία ώρα.
 • Το μέγιστο επιλέξιμο κόστος της κατηγορίας 3 είναι έως 50% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του Επενδυτικού Σχεδίου.
 • Οι ενισχύσεις χορηγούνται μόνο σε νέους φωτοβολταϊκούς σταθμούς και νέα συστήματα αποθήκευσης.
Γενικές επισημάνσεις:
 • Ο προμηθευόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να είναι σύγχρονος, καινούργιος, αμεταχείριστος και στην κυριότητα της επιχείρησης.
 • Η δαπάνη χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη μόνο όταν ο εκμισθωτής μπορεί να συνάπτει συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1665/1986 (ΦΕΚ 194 Α’), όπως ισχύει. Ο δικαιούχος οφείλει να αποκτά την κυριότητα του μισθωμένου εξοπλισμού με τη λήξη της οικείας σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing). Εάν η σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης λήγει μετά την τελική ημερομηνία έως την οποία λαμβάνονται υπόψη οι πληρωμές στο πλαίσιο της επιδοτούμενης πράξης, θεωρούνται επιλέξιμες μόνον οι δαπάνες για τα ληξιπρόθεσμα μισθώματα που καταβλήθηκαν από τον μισθωτή έως την τελική ημερομηνία των πληρωμών στο πλαίσιο της επιδοτούμενης πράξης.
 • Προκειμένου για αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση καινούργιου, σύγχρονου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, του οποίου η καθαρή αξία αγοράς υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ για κάθε μηχάνημα ή λοιπό εξοπλισμό, η εφαρμογή της ενίσχυσης γίνεται υπό την προϋπόθεση ότι η αγορά του από το φορέα της επένδυσης ή του οργανισμού χρηματοδοτικής μίσθωσης αντίστοιχα πραγματοποιείται απευθείας από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε περίπτωση δε που η αγορά του πραγματοποιείται από άλλη επιχείρηση, η εφαρμογή της ενίσχυσης γίνεται υπό την προϋπόθεση ότι τα παραστατικά αγοράς του συνοδεύονται σε κάθε περίπτωση από επικυρωμένο αντίγραφο των παραστατικών πώλησης του συγκεκριμένου μηχανήματος ή λοιπού εξοπλισμού από τον κατασκευαστικό οίκο προς τον προμηθευτή του φορέα της επένδυσης ή του οργανισμού χρηματοδοτικής μίσθωσης ανάλογα ή προς άλλη επιχείρηση από την οποία ο ως άνω προμηθευτής αγόρασε το εν λόγω μηχάνημα ή λοιπό εξοπλισμό.
 • Οι δαπάνες προμήθειας περιλαμβάνουν και το κόστος μεταφοράς και εγκατάστασης του εξοπλισμού μέχρι αυτός να τεθεί σε παραγωγική λειτουργία.
 • Οι δαπάνες προμήθειας εξαρτημάτων είναι επιλέξιμες, εφόσον αυτά είναι παρελκόμενα των κύριων εξαρτημάτων του εξοπλισμού που προμηθεύεται, αποτελούν δηλαδή αναπόσπαστο τμήμα του για την ομαλή λειτουργία του σύμφωνα με της όρους προμήθειας του εξοπλισμού που προσφέρει ο προμηθευτής.
 • Οι δαπάνες συντήρησης, επισκευής και αντικατάστασης εξοπλισμού που χρησιμοποιείται ήδη από την επιχείρηση δεν είναι επιλέξιμες.
 • Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν σε δασμούς, φόρους, τέλη, έξοδα αμοιβών εκτελωνιστή και εκτελωνισμού.
 • Η επιχείρηση πρέπει να διατηρήσει στην κατοχή της και να μη μεταβιβάσει τον εξοπλισμό, για την απόκτηση του οποίου ενισχύθηκε, τουλάχιστον για μια τριετία από την ημερομηνία της τελικής πληρωμής στον δικαιούχο.
Για φωτοβολταϊκούς σταθμούς με ενεργειακό συμψηφισμό ισχύος 10 kW η διαδικασία έχει ως ακολούθως:
 
Βήμα 1: Υποβολή αίτησης στον Διαχειριστή του Δικτύου με την οποία γνωστοποιείται η πρόθεση σύνδεσης του σταθμού παραγωγής.
Βήμα 2Εφόσον ο φάκελος της αίτησης είναι πλήρης και τα στοιχεία του είναι ορθά, ο Διαχειριστής εντός δεκαπέντε (15) ημερών, ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο σχετικά με την αποδοχή ή απόρριψη της αιτούμενης σύνδεσης. 
Βήμα 3Υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης με ταυτόχρονη καταβολή της σχετικής δαπάνης εντός εξήντα (60) ημερών. Ο Διαχειριστής στη συνέχεια προβαίνει στην κατασκευή των έργων σύνδεσης. Αν δεν απαιτούνται έργα σύνδεσης στο Δίκτυο και απαιτείται μόνο η αντικατάσταση του μετρητή της παροχής, οι εργασίες ολοκληρώνονται εντός ενός (1) μήνα από την υπογραφή της Σύμβασης. Στην περίπτωση που απαιτούνται έργα Δικτύου, η κατασκευή των έργων ολοκληρώνεται εντός τεσσάρων (4) μηνών για σταθμούς στη ΧΤ, εντός οκτώ (8) μηνών για σταθμούς στη ΜΤ εφόσον δεν απαιτούνται εργασίες σε Υποσταθμούς ΥΤ/ΜΤ.
Βήμα 4: Υποβολή αίτησης κατάρτισης της Σύμβασης Ενεργειακού Συμψηφισμού προς τον Προμηθευτή που εκπροσωπεί την παροχή με την οποία θα γίνεται ο συμψηφισμός.
Βήμα 5Υπογραφή της Σύμβασης Ενεργειακού Συμψηφισμού με τον Προμηθευτή. Η Σύμβαση υπογράφεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή του αιτήματος.
Βήμα 6Υποβολή της αίτησης ενεργοποίησης της σύνδεσης. Με την ολοκλήρωση της κατασκευής του σταθμού παραγωγής ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ετοιμότητα και αιτείται στον Διαχειριστή την ενεργοποίηση της σύνδεσης του σταθμού.
Βήμα 7Ενεργοποίηση της σύνδεσης εντός χρονικού διαστήματος δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης εφόσον δεν απαιτούνται εργασίες σε Υποσταθμούς ΥΤ/ΜΤ ή τριάντα (30) μηνών για σταθμούς που υλοποιούνται μέσω διαγωνιστικών διαδικασιών, δυνάμει των διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων. Με την ενεργοποίηση της σύνδεσης τίθεται σε ισχύ η Σύμβαση Ενεργειακού Συμψηφισμού η οποία έχει διάρκεια είκοσι πέντε (25) έτη.
 

Net metering ενεργειακός συμψηφισμός αυτοπαραγωγή φωτοβολταϊκά τιμές Επιδότηση


16 03, 23