ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΝΕΟ ΜΑΣ site

04Νέες Αιτήσεις για Φωτοβολταϊκά

 • ΞΕΚΙΝΑΝΕ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΔΕΙΕΣ ΕΩΣ 150 kW ΣΕ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΝΗΣΙΑ !!!!!!!

  Ξεκινάει από τη Πέμπτη 10/2/2011 η κατάθεση αιτήσεων για άδειες φωτοβολταϊκών σταθμών έως 150 kW σε οικόπεδα και κτίρια στα διασυνδεδεμένα νησιά.
  Το περιθώριο για κάθε νησί δίνεται στη σχετικά ανακοίνωση της ΔΕΗ: 6η ανακοίνωση ΔΕΗ

  Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ της PVtech: Φάκελος για 100 kW με συνολικό κόστος 1000 ευρώ + ΦΠΑ (δεν περιλαμβάνεται τοπογραφικό και παράβολο ΔΕΗ) κατά την κατάθεση του φακέλου και 1000 ευρώ + ΦΠΑ μόνο και όταν εκδωθούν όροι σύνδεσης από τη ΔΕΗ.

  6η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ
  σε εφαρμογή του Ν. 3851/2010
   
                                                             1 Φεβρουαρίου 2011

  Η ΔΕΗ θέτει υπόψη των ενδιαφερομένων τα ακόλουθα όσον αφορά την εγγυοδοσία για την υπογραφή Συμβάσεων Σύνδεσης και την υποδοχή αιτήσεων σύνδεσης φωτοβολταϊκών σταθμών στα διασυνδεδεμένα νησιά:

   
  Α. ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Α.Π.Ε. ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΛΗΨΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ.
   

  Με την Υπουργική Απόφαση του ΥΠΕΚΑ με αριθμό ΥΑΠΕ/Φ1/οικ.24839 (ΦΕΚ 1901Β/03.12.2010), σε εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 3851/2010, θεσμοθετείται καθεστώς εγγυοδοσίας προκειμένου να διασφαλίζεται ότι Παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ΑΠΕ (όλων των τεχνολογιών) από σταθμούς οι οποίοι εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης Άδειας Παραγωγής ή άλλης διαπιστωτικής πράξης, δεν θα καθυστερούν αδικαιολόγητα την ενεργοποίηση της σύνδεσής τους με τα δίκτυα διανομής. 

  Στο καθεστώς εγγυοδοσίας υπάγονται οι Παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς ΑΠΕ οι οποίοι εγκαθίστανται επί εδάφους από νομικά ή φυσικά πρόσωπα (συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματιών αγροτών) και για τους οποίους κατατέθηκαν αιτήσεις σύνδεσης μετά τη θέση σε ισχύ του Ν. 3851/2010 (νέες αιτήσεις ή εκκρεμείς με επιστολή ΡΑΕ).

  Από την ανωτέρω υποχρέωση παροχής εγγυήσεων εξαιρούνται οι Παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς ΑΠΕ οι οποίοι:

  • εγκαθίστανται σε κτίρια (ανεξαρτήτως ισχύος) 
  • είχαν εξαιρεθεί από την υποχρέωση έκδοσης άδειας παραγωγής πριν από την έναρξη ισχύος του Ν. 3851/2010, με απόφαση της ΡΑΕ
  • έχουν υπογράψει Σύμβαση Σύνδεσης πριν από την έναρξη ισχύος του Ν. 3851/2010
  • είχαν αξιολογηθεί από τη ΡΑΕ ως προς την οικονομική τους δυνατότητα βάσει του κριτηρίου της περίπτωσης (ζ) της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 3468/2006 και οι σχετικοί φάκελοι είχαν διαβιβασθεί στην αρμόδια υπηρεσία περιβαλλοντικής αδειοδότησης για διενέργεια προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και αξιολόγησης (αφορά τα έργα του Ειδικού Καταλόγου)

  Βάσει των ανωτέρω οι Παραγωγοί οι οποίοι υποχρεούνται στην παροχή εγγυήσεων, πρέπει να προσκομίζουν στη ΔΕΗ ως αρμόδιο Διαχειριστή πριν από την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης, τις ακόλουθες επιστολές (λεπτομέρειες των οποίων καθορίζονται στην υπόψη Υπουργική Απόφαση):  α) εγγυητική επιστολή ποσού Π το οποίο υπολογίζεται σε Ευρώ (€) ως το γινόμενο της ονομαστικής ισχύος του σταθμού (σε kW) επί 150 (€/kW) και 

  β) επιστολή κατ’ αρχήν ενδιαφέροντος τράπεζας ή άλλου πιστωτικού Ιδρύματος για τη χρηματοδότηση της επένδυσης.

  Στις Συμβάσεις Σύνδεσης που θα υπογράφονται στο εξής για τους σταθμούς που υποχρεούνται στην παροχή εγγυήσεων, καθορίζεται προθεσμία Ενεργοποίησης της Σύνδεσης στο Δίκτυο δεκαοκτώ (18) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.

  Εάν ο Παραγωγός υλοποιήσει την εγκατάσταση του σταθμού και ενεργοποιήσει τη σύνδεση εντός της καθορισθείσας προθεσμίας, η εγγυητική επιστολή του επιστρέφεται, άλλως καταπίπτει υπέρ του Διαχειριστή. Το ποσό της εγγύησης που καταπίπτει, αποδίδεται στον ειδικό λογαριασμό ΑΠΕ του ΔΕΣΜΗΕ κατά το άρθρο 40 του ν. 2773/1999.
   
   
  Β. ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΝΗΣΙΑ


  Με την Υπουργική Απόφαση του ΥΠΕΚΑ με αριθμό ΥΑΠΕ/Φ1/οικ.27904 (ΦΕΚ 2143Β/31.12.2010), καθορίζεται ότι στα Διασυνδεδεμένα με το Δίκτυο ή το Σύστημα νησιά επιτρέπεται ανάπτυξη φωτοβολταϊκών σταθμών ισχύος έως και 150 kWp.

  Παράλληλα με την Απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας υπ’ αριθ. 1253/2010 έχουν καθοριστεί τα περιθώρια ισχύος για φωτοβολταϊκούς σταθμούς στα διασυνδεδεμένα νησιά, τόσο από σταθμούς που εντάσσονται στο Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις, όπως ισχύει, όσο και από λοιπούς φωτοβολταϊκούς σταθμούς.

  Στα πλαίσια αυτά οι κατά περίπτωση αρμόδιες Περιοχές ΔΕΗ θα αρχίσουν, από την Πέμπτη 10/2/2011, να υποδέχονται αιτήσεις για φωτοβολταϊκούς σταθμούς ισχύος έως 150 kW που πρόκειται να εγκατασταθούν στα διασυνδεδεμένα νησιά. Η παραλαβή των αιτήσεων θα συνεχισθεί καταρχήν μέχρι την κάλυψη του περιθωρίου ισχύος για κάθε διασυνδεδεμένο νησί. 

  Δεδομένου ότι οι Προσφορές Σύνδεσης θα έχουν διάρκεια έξι μηνών, μετά την άπρακτη παρέλευση της οποίας θα αποδεσμεύεται η αντίστοιχη ισχύς, στη συνέχεια μπορούν να γίνουν δεκτές περαιτέρω αιτήσεις ανάλογα με τα διαμορφούμενα κατά περίπτωση περιθώρια ισχύος. 

  Σημειώνεται ότι στο περιθώριο ισχύος κάθε διασυνδεδεμένου νησιού συμπεριλαμβάνεται και η ισχύς των μικρών φωτοβολταϊκών συστημάτων του Ειδικού Προγράμματος που λειτουργούν ή πρόκειται να εγκατασταθούν. 

  Επίσης διευκρινίζεται ότι όλες οι αιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων των αιτήσεων από κατ’ επάγγελμα αγρότες, θα εξεταστούν με ενιαία σειρά προτεραιότητας, βάσει της ημερομηνίας και του αριθμού πρωτοκόλλου υποβολής τους.1
  1  Σύμφωνα με τον Ν.3851/2010, άρθρο 15, παρ. 6, η προτεραιότητα εξέτασης των κατ’ επάγγελμα αγροτών ίσχυε μόνο για το μεσοδιάστημα μέχρι την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης κατά το άρθρο 1 του Νόμου, η οποία εκδόθηκε στις 11.10.2010 (ΦΕΚ 1630/Β/11.10.2010)
  2  300 € για σταθμούς ισχύος έως και 20 kW, 500 € για σταθμούς ισχύος άνω των 20 kW και έως και 100 kW,  1000 € για σταθμούς ισχύος άνω των 100 kW.

  3  Αν και τα έντυπα αιτήσεων για σταθμούς ισχύος άνω των 100 kW αναγράφουν ως αρμόδια μονάδα της ΔΕΗ την αρμόδια Διεύθυνση Περιφέρειας, ειδικά για τις αιτήσεις που αφορούν τα διασυνδεδεμένα νησιά οι αιτήσεις θα κατατίθενται στις αρμόδιες Περιοχές ΔΕΗ (βλ. αναρτημένο πίνακα με τις ταχυδρομικές διευθύνσεις και τα τηλέφωνα επικοινωνίας).

  Τίθενται υπόψη των ενδιαφερομένων τα ακόλουθα:   

   Αιτήσεις υποβάλλονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα (για κάθε αίτηση, φορέας του έργου δεν μπορεί να είναι περισσότερα από ένα φυσικά ή νομικά πρόσωπα).

   Αιτήσεις από υπό σύσταση εταιρείες δεν γίνονται δεκτές.  

   Όλες οι αιτήσεις σύνδεσης θα κατατίθενται στις αρμόδιες ανά διασυνδεδεμένο νησί Περιοχές ΔΕΗ και όχι στις Διευθύνσεις Περιφερειών ΔΕΗ, ανεξάρτητα από το ύψος της αιτούμενης ισχύος του σταθμού, με ταυτόχρονη καταβολή ποσού έναντι των δαπανών διαχείρισης και εξέτασης του αιτήματος, κατ΄αντιστοιχία με την ισχύ του σταθμού.2

   Για την υποβολή των αιτήσεων θα χρησιμοποιούνται τα αντίστοιχα έντυπα αίτησης που είναι αναρτημένα στον ιστότοπο της ΔΕΗ, ανάλογα με την ισχύ (έως 100 kW ή άνω των 100 kW) και τη θέση εγκατάστασης του σταθμού (επί γηπέδου ή επί κτιρίου).3

   Δεν θα γίνονται δεκτές νέες αιτήσεις σύνδεσης από διαφορετικά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, για περισσότερους του ενός φωτοβολταϊκούς σταθμούς επί του αυτού ακινήτου, με κατάτμησή του μέσω μίσθωσης ή πώλησης επιμέρους τμημάτων του. Επίσης δεν θα γίνονται δεκτές πολλαπλές αιτήσεις σε όμορα ακίνητα που υποβάλλονται υπό τη μορφή εμφανώς παρεμφερών ή εναλλασσόμενων εταιρικών σχημάτων. Μεμονωμένες αιτήσεις επί ομόρων ακινήτων διαφορετικής ιδιοκτησίας μπορούν να γίνονται αποδεκτές, υπό την επιφύλαξη της εξακρίβωσης της μη συσχέτισής τους κατά την φάση της εξέτασης. 

   Δεν θα γίνονται δεκτές πολλαπλές αιτήσεις σύνδεσης για φωτοβολταϊκούς σταθμούς σε κτίρια και στέγαστρα (δεκτή η εγκατάσταση ενός μόνο σταθμού ανά στέγη).


  Ακολουθεί πίνακας με τα διασυνδεδεμένα νησιά, το αντίστοιχο περιθώριο ισχύος για φωτοβολταϊκούς σταθμούς και την αρμόδια Περιοχή ΔΕΗ για κάθε νησί.

  ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΝΗΣΙΑ

  Α/Α

  ΝΗΣΙ

  ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ (kW)

  ΑΡΜΟΔΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΕΗ

  Νησιά Αιγαίου Πελάγους

  1

  Σαμοθράκη

  1.475,0

  Περιοχή Αλεξανδρούπολης

  2

  Θάσος

  8.250,0

  Περιοχή Καβάλας

  3

  Αμολιανή

  425,0

  Περιοχή Πολυγύρου

  4

  Σκιάθος

  6.050,0

  Περιοχή Βόλου

  5

  Σκόπελος

  3.250,0

  Περιοχή Βόλου

  6

  Αλόννησος

  1.300,0

  Περιοχή Βόλου

  7

  Άνδρος

  4.100,0

  Περιοχή Μεσογείων

  8

  Τήνος

  4.200,0

  Περιοχή Μεσογείων

  9

  Εύβοια *

  12.050,0

  Περιοχή Χαλκίδας/ Περιοχή Αλιβερίου 

  10

  Κέα

  1.850,0

  Περιοχή Μεσογείων

  11

  Αίγινα

  7.200,0

  Περιοχή Πειραιά

  12

  Αγκίστρι

  525,0

  Περιοχή Πειραιά

  13

  Πόρος

  2.400,0

  Περιοχή Ναυπλίου

  14

  Ύδρα

  1.650,0

  Περιοχή Ναυπλίου

  15

  Σπέτσες

  2.850,0

  Περιοχή Ναυπλίου

  16

  Κύθηρα

  2.200,0

  Περιοχή Σπάρτης

  17

  Σαλαμίνα

  4.900,0

  Περιοχή Πειραιά

  18

  Ελαφόνησος

  375,0

  Περιοχή Σπάρτης

  Νησιά Ιονίου Πελάγους

  19

  Κέρκυρα

  42.600,0

  Περιοχή Κέρκυρας

  20

  Παξοί

  1.625,0

  Περιοχή Κέρκυρας

  21

  Αντίπαξοι

  25,0

  Περιοχή Κέρκυρας

  22

  Λευκάδα

  10.150,0

  Περιοχή Άρτας

  23

  Μεγανήσι

  225,0

  Περιοχή Άρτας

  24

  Κάλαμος

  225,0

  Περιοχή Αγρινίου

  25

  Καστός

  42,5

  Περιοχή Αγρινίου

  26

  Κεφαλονιά

  14.050,0

  Περιοχή Κεφαλονιάς

  27

  Ιθάκη

  1.550,0

  Περιοχή Κεφαλονιάς

  28

  Ζάκυνθος

  23.450,0

  Περιοχή Ζακύνθου

    *  Σημειώνεται ότι στην γεωγραφική περιοχή της Εύβοιας που υπάγεται στην Περιοχή Αλιβερίου θα γίνονται δεκτές αιτήσεις για θέσεις εγκατάστασης σε περιοχές που εξυπηρετούνται από τα δίκτυα μέσης τάσης του υποσταθμού 150/20 kV Αλιβερίου. Αντιθέτως δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις για θέσεις εγκατάστασης σε περιοχές που εξυπηρετούνται από τα δίκτυα μέσης τάσης των υποσταθμών 150/20 kV Αργυρού, Καρύστου και Λιβαδίου (περιοχές νοτίως του Αλιβερίου) λόγω του προβλήματος κορεσμού της Γραμμής Μεταφοράς Αλιβέρι - Κάρυστος.

   


 • Υπεγράφη η Υπουργική Απόφαση με την οποία τροποποιείται το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθμών, ώστε να επιτρέπεται η εγκατάσταση σταθμών με ισχύ έως 150 kWp στα Διασυνδεδεμένα με το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο ή Σύστημα νησιά, υπογράφηκε από την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής, Τίνα Μπιρμπίλη.

  Η τροποποίηση του προγράμματος αφορά στα εξής νησιά: Εύβοια, Άνδρος, Τήνος, Σκιάθος, Σκόπελος, Αλόννησος, Σαμοθράκη, Θάσος, Αμουλιανή, Κέα, Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρος, Ύδρα, Σπέτσες, Κύθηρα, Ελαφόνησος, Σαλαμίνα, Κέρκυρα, Παξοί, Αντίπαξοι, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Λευκάδα, Μεγανήσι, Κάλαμος, Καστός και Ζάκυνθος.

  Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική προσπάθεια για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης φωτοβολταϊκών στα νησιά, μέσω της δημιουργίας μικρών σταθμών, καθώς πρόκειται για μικρές εγκαταστάσεις που συνδέονται κοντά στα σημεία ενεργειακής κατανάλωσης και συνεπώς αποκομίζονται τα μεγαλύτερα δυνατά οφέλη για το δίκτυο και τους καταναλωτές (περιορισμένα έργα σύνδεσης, μείωση απωλειών, κ.λπ.).

  Τα εκτιμώμενα τεχνικά περιθώρια ισχύος για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών για κάθε διασυνδεδεμένο νησί έχουν καθοριστεί με την υπ’ αριθμ. 1253/2010 απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ). Τα περιθώρια αυτά μπορούν να επικαιροποιούνται από τη ΡΑΕ με βάση νεότερα στοιχεία.

  Η Υπουργική Απόφαση


 • Φωτοβολταϊκά στα διασυνδεδεμένα νησιά:

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ

  Αξιοποίηση των περιθωρίων ισχύος για φωτοβολταϊκούς σταθμούς στα Διασυνδεδεμένα Νησιά από σταθμούς που εντάσσονται στο Ειδικό Πρόγραμμα της παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει, καθώς και από σταθμούς που εμπίπτουν στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει.

  Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της για τον προσδιορισμό των περιθωρίων ισχύος για την ανάπτυξη σταθμών ΑΠΕ σε περιοχές με κορεσμένα δίκτυα, καθώς και την κατανομή τους μεταξύ κατηγοριών παραγωγών ΑΠΕ, αποφάσισε (Απόφαση ΡΑΕ 1253/2010), την αξιοποίηση των περιθωρίων ισχύος για φωτοβολταϊκούς σταθμούς, όπως προσδιορίζονται στον συνημμένο στην ανωτέρω απόφαση Πίνακα, για κάθε Διασυνδεδεμένο Νησί από φωτοβολταϊκούς σταθμούς που εντάσσονται στο Ειδικό Πρόγραμμα για κτίρια (στέγες, προσόψεις κλπ), καθώς και από φωτοβολταϊκούς σταθμούς που εμπίπτουν στις περιπτώσεις των εξαιρέσεων.

  Δεδομένου ωστόσο ότι στην κατηγορία των εξαιρέσεων περιλαμβάνονται σταθμοί ισχύος έως και 1 MWp, και λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των ευαίσθητων οικοσυστημάτων των νησιών, καθώς και τα περιορισμένα περιθώρια ανάπτυξης, είναι σκόπιμο να επιτραπεί για τα νησιά αυτά η ανάπτυξη φωτοβολταϊκών σταθμών ισχύος έως 150 kWp. Για το λόγο αυτό η ΡΑΕ έχει προτείνει παράλληλα προς τον Υπουργό ΠΕΚΑ σχετική τροποποίηση του Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθμών (Απόφαση ΡΑΕ 1252/2010).

  Για το λόγο αυτό, η Απόφαση ΡΑΕ 1253/2010 θα τεθεί σε εφαρμογή με τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ σχετικά με την τροποποίηση του Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθμών.

  Η αξιοποίηση των ως άνω περιθωρίων ισχύος θα πραγματοποιηθεί έως εξαντλήσεώς τους, με βάση τη διαδικασία δέσμευσης ηλεκτρικού χώρου, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο ν. 3851/2010.

  Η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων προς τον αρμόδιο διαχειριστή θα ξεκινήσει εντός 15 ημερών από τη δημοσίευση σε ΦΕΚ της απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ σχετικά με την τροποποίηση του Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθμών.

  Τα διασυνδεδεμένα νησιά είναι τα εξής: Σαμοθράκη, Θάσος, Αμολιανή, Σκιάθος, Σκόπελος, Αλόννησος, Άνδρος, Τήνος, Εύβοια, Κέα, Αίγινα Αγκίστρι, Πόρος, Ύδρα, Σπέτσες, Κύθηρα, Σαλαμίνα, Ελαφόνησος, Κέρκυρα, Παξοί, Αντίπαξοι, Λευκάδα, Μεγανήσι, Κάλαμος, Καστός, Κεφαλονιά, Ιθάκη και Ζάκυνθος.

 • Φωτοβολταϊκά για αγρότες:
  Έπειτα από την 3η ανακοίνωση της ΔΕΗ, μπορούνε πλέον οι αγρότες να καταθέσουν αίτηση για φωτοβολταϊκό σταθμό έως 100 kW. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ: Φωτοβολταϊκά για αγρότες

 • Εκκρεμείς αιτήσεις ΡΑΕ για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
  Αν είχατε καταθέσει αίτηση εξαίρεσης ή παραγωγής στη ΡΑΕ για φωτοβολταϊκά ή άλλη μορφή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και δεν έχετε λάβει ακόμα απάντηση από την αξιολόγησή της, τότε το όνομά σας θα πρέπει να βρίσκεται στον παρακάτω κατάλογο. Εκεί θα δείτε σε ποιο κατάστημα της ΔΕΗ θα πρέπει να απευθυνθείτε για να καταθέσετε την αίτησή σας, η οποία θα εξεταστεί με προτεραιότητα. Η PVtech αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για τη σύνταξη των απαραίτητων μελετών και την υποβολή του αντίστοιχου φακέλου στη ΔΕΗ με συνέπεια, ταχύτητα και χαμηλό κόστος.

  Κατάλογος σε μορφή excel / Κατάλογος σε μορφή pdf

 • Η 1η επίσημη ανακοίνωση της ΔΕH βρίσκεται στο αρχείο που ακολουθεί: Ανακοίνωση

 • Η 2η επίσημη ανακοίνωση της ΔΕH βρίσκεται στο αρχείο που ακολουθεί: Ανακοίνωση

 • Φωτοβολταϊκά σε οικόπεδα χωρίς να υπάρχει άδεια εξαίρεσης:
  Καταθέτουμε από σήμερα (11 Ιουνίου) αιτήσεις οι οποίες θα εξεταστούν με σειρά προτεραιότητας μετά τις 4 Σεπτεμβρίου.

  Για εγκαταστάσεις έως 100 kW θα χρειαστούμε :
  1. Ένα τοπογραφικό (αν είναι δυνατό και σε ηλεκτρονική μορφή) του οικοπέδου με συντεταγμένες σε σύστημα ΕΓΣΑ 87 (για εκτός σχεδίου περιοχές) και απόσπασμα ΓΥΣ σε κλίμακα 1:5000
  2. Κάποιες υπέυθυνες δηλώσεις
  3. Βεβαίωση αν το οικόπεδο θεωρείται Γη υψηλής παραγωγικότητας ή όχι
  4. Ύπαρξη εταιρίας στης οποίας το όνομα θα γίνει η εγκατάσταση
  5. Μισθωτήριο ή Συμβάλαιο ιδιοκτησίας ή προσύμφωνο
  Το έντυπο αίτησης βρίσκεται εδώ: Έντυπο

  Για εγκαταστάσεις πάνω από 100 kW και έως 500 kW:
  Καταθέτουμε από 12 Ιουλίου αίτηση στη ΔΕΗ της αρμόδιας περιφέρειας για εγκαταστάσεις από 100 έως 500 kW οι οποίες θα εξεταστούν μετά τις 5 Σεπτέμβρη. Τα απαραίτητα έντυπα είναι τα παρακάτω:
  1. Ένα τοπογραφικό (αν είναι δυνατό και σε ηλεκτρονική μορφή) του οικοπέδου με συντεταγμένες σε σύστημα ΕΓΣΑ 87 (για εκτός σχεδίου περιοχές) και απόσπασμα ΓΥΣ σε κλίμακα 1:5000
  2. Κάποιες υπέυθυνες δηλώσεις
  3. Βεβαίωση αν το οικόπεδο θεωρείται Γη υψηλής παραγωγικότητας ή όχι
  4. Ύπαρξη εταιρίας στης οποίας το όνομα θα γίνει η εγκατάσταση
  5. Μισθωτήριο ή Συμβάλαιο ιδιοκτησίας ή προσύμφωνο
  Το έντυπο αίτησης βρίσκεται εδώ: Έντυπο

 • Φωτοβολταϊκά σε οικόπεδα ή κτίρια που έχουν λάβει άδεια εξαίρεσης:
  Καταθέτουμε από σήμερα (11 Ιουνίου) αιτήσεις οι οποίες θα εξετατούν άμεσα με σειρά προτεραιότητας . Για εγκαταστάσεις έως 150 kW θα χρειαστούμε :
  1. Ένα τοπογραφικό (αν είναι δυνατό και σε ηλεκτρονική μορφή) του οικοπέδου με συντεταγμένες σε σύστημα ΕΓΣΑ 87 (για εκτός σχεδίου περιοχές) και απόσπασμα ΓΥΣ σε κλίμακα 1:5000
  2. Κάποιες υπέυθυνες δηλώσεις
  3. Βεβαίωση αν το οικόπεδο θεωρείται Γη υψηλής παραγωγικότητας ή όχι
  4. Την άδεια εξαίρεσης
  5. Μισθωτήριο ή Συμβάλαιο ιδιοκτησίας ή προσύμφωνο.
  Για εγκαταστάσεις πάνω των 150 kW περιμένουμε νεότερη ανακοίνωση από τη ΔΕΗ

 • Φωτοβολταϊκά σε κτίρια χωρίς να υπάρχει άδεια εξαίρεσης:
  Καταθέτουμε από σήμερα (11 Ιουνίου) αιτήσεις οι οποίες θα εξεταστούν άμεσα

  Για εγκαταστάσεις έως 100 kW θα χρειαστούμε :
  1. Ένα τοπογραφικό (αν είναι δυνατό και σε ηλεκτρονική μορφή) του οικοπέδου στο οποίο βρίσκεται το κτίριο, με συντεταγμένες σε σύστημα ΕΓΣΑ 87 (για εκτός σχεδίου περιοχές)
  2. Κάποιες υπέυθυνες δηλώσεις
  3. Ύπαρξη εταιρίας στης οποίας το όνομα θα γίνει η εγκατάσταση
  4. Μισθωτήριο ή Συμβάλαιο ιδιοκτησίας ή προσύμφωνο
  Το έντυπο αίτησης βρίσκεται εδώ: Έντυπο

  Για εγκαταστάσεις πάνω από 100 kW και έως 1000 kW (1 MW):
  Καταθέτουμε από 12 Ιουλίου αίτηση στη ΔΕΗ της αρμόδιας περιφέρειας για εγκαταστάσεις από 100 έως 1000 kW (1 MW). Τα απαραίτητα έντυπα είναι τα παρακάτω:
  1. Ένα τοπογραφικό (αν είναι δυνατό και σε ηλεκτρονική μορφή) του οικοπέδου στο οποίο βρίσκεται το κτίριο, με συντεταγμένες σε σύστημα ΕΓΣΑ 87 (για εκτός σχεδίου περιοχές)
  2. Κάποιες υπέυθυνες δηλώσεις
  3. Ύπαρξη εταιρίας στης οποίας το όνομα θα γίνει η εγκατάσταση
  4. Μισθωτήριο ή Συμβάλαιο ιδιοκτησίας ή προσύμφωνο
  Το έντυπο αίτησης βρίσκεται εδώ: Έντυπο


Φωτοβολταϊκά Αίγιο, Πελοπόννησος, Ακράτα, Κόρινθος, Τρίπολη, Κιάτο, Ξυλόκαστρο, Πύργος, Ναύπλιο, Ρίο καλάβρυτα, Πάτρα, Αχαΐα, Στέγες, Δώμα, Σκεπή, ΔΕΗ Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας πρασινη ενεργεια περιβαλλον οικολογια photovoltaika photovoltaica fotovoltaika fotovoltaica aigio patra akrata kiato kalavrita rio pyrgos ksilokastro steges doma dwma skepi skeph stegi stegh στεγη επενδυση solar pv ηλιακά εξοικονόμηση ηλιακοί συλλέκτες ηλιακά πάνελ από αγρότες φωτοβολταικα φωτιστικα αυτονομα φωτιστικα ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΘΗΝΑ, ΑΙΓΙΝΑ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗ, ΑΜΦΙΣΣΑ, ΑΝΔΡΟΣ, ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, ΑΡΤΑ, ΒΕΡΟΙΑ, ΒΟΛΟΣ, ΓΡΕΒΕΝΑ, ΔΡΑΜΑ, ΕΔΕΣΣΑ, ΖΑΚΥΝΘΟΣ, ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ, ΗΡΑΚΛΕΙΑ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΙΘΑΚΗ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ΚΑΒΑΛΑ, ΚΑΛΑΜΑΤΑ, ΚΑΛΑΜΟΣ, ΚΑΡΔΙΤΣΑ, ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ, ΚΑΣΤΟΡΙΑ, ΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΚΕΡΚΥΡΑ, ΚΙΛΚΙΣ, ΚΟΖΑΝΗ, ΚΟΜΟΤΗΝΗ, ΚΟΡΙΝΘΟΣ, ΛΑΜΙΑ, ΛΑΡΙΣΑ, ΛΕΙΒΑΔΙΑ, ΛΕΥΚΑΔΑ, ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ, ΜΥΚΟΝΟΣ, ΛΗΜΝΟΣ, ΜΥΤΙΛΙΝΗ, ΝΑΥΠΛΙΟ, ΞΑΝΘΗ, ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ, ΠΡΕΒΕΖΑ, ΠΥΡΓΟΣ, ΡΕΘΥΜΝΟ, ΣΑΛΑΜΙΝΑ, ΣΕΡΡΕΣ, ΣΠΑΡΤΗ, ΣΠΕΤΣΕΣ, ΣΥΡΟΣ, ΤΡΙΚΑΛΑ, ΤΡΙΠΟΛΗ, ΦΛΩΡΙΝΑ, ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ, ΦΟΥΡΝΟΙ, ΧΑΛΚΗ, ΧΑΛΚΙΔΑ, ΧΑΝΙΑ, ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΑΡΓΟΛΙΔΑ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ΞΑΝΘΗ, ΑΡΚΑΔΙΑ, ΚΑΒΑΛΑ, ΠΕΛΛΑ, ΑΡΤΑ, ΚΑΡΔΙΤΣΑ, ΠΙΕΡΙΑ, ΑΤΤΙΚΗ,ΚΑΣΤΟΡΙΑ, ΠΡΕΒΕΖΑ, ΑΧΑΙΑ, ΚΕΡΚΥΡΑ, ΡΕΘΥΜΝΟ, ΒΟΙΩΤΙΑ, ΚΙΛΚΙΣ, ΡΟΔΟΠΗ, ΓΡΕΒΕΝΑ, ΚΟΖΑΝΗ, ΣΑΜΟΣ, ΔΡΑΜΑ, ΚΟΡΙΝΘΟΣ, ΣΕΡΡΕΣ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ, ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΤΡΙΚΑΛΑ, ΕΒΡΟ, ΛΑΚΩΝΙΑ, ΦΘΙΩΤΙΔΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΛΑΡΙΣΑ, ΦΛΩΡΙΝΑ,ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ, ΛΑΣΙΘΙ, ΦΩΚΙΔΑ, ΗΛΕΙΑ, ΛΕΣΒΟΣ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΛΕΥΚΑΔΑ, ΧΑΝΙΑ, ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ, ΜΑΓΝΗΣΙΑ, ΧΙΟΣ